Modernizace a rozvoj pobytových služeb sociální péče

MPSV v rámci Národního plánu obnovy vyhlašuje výzvu Modernizace a rozvoj pobytových služeb sociální péče...

MPSV v rámci Národního plánu obnovy vyhlašuje výzvu Modernizace a rozvoj pobytových služeb sociální péče. V rámci této výzvy bude podpořeno vybudování nových či rekonstrukce a navýšení kapacit stávajících pobytových zařízení sociálních služeb určených pro seniory, kteří vyžadují dlouhodobou intenzivní péči. Cílem této iniciativy je pokrytí současné poptávky po pobytových sociálních službách s důrazem na vysokou kvalitu poskytování služeb sociální péče. Celková alokace výzvy je 2,5 mld. Kč.

Přehled důležitých informací:

 • Příjem žádostí: do 22. 7. 2024
 • Možnost podání až 5 žádostí od jednoho žadatele
 • Termín realizace: projekty musí být dokončeny nejpozději do 30.10.2025

 

Na co lze podporu využít:

 • Hlavnízpůsobilé výdaje:
 • výstavby,přístavby, nástavby nových budov
 • stavební úpravy(rekonstrukce, modernizace atd.) stávajících budov
 • vytvoření zázemípro poskytování registrovaných sociální služeb
 • administrativní zázemí/kanceláře,vč. jejich vybavení pro výkon sociální služby
 • zeleň na budovách(vegetační střechy a fasády)
 • vybudování a stavební úpravy souvisejících inženýrských sítí
 • výdajevázané na energetické úspory
 • nákup pozemku, stavbynebo stavby určené k odstranění a demolici (pro výstavbu nové stavby)

 

 • Vedlejšízpůsobilé výdaje:
 • pořízení vybavení pro zajištění provozu zařízení
 • kompenzační pomůcky a zdravotnické prostředky
 • pořízení asistenčních technologií
 • projektová dokumentace
 • pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu
 • zabezpečení výstavby
 • zeleň v okolí budov
 • povinná publicita
 • související výdaje

 

Kdo může o dotaci žádat:

 • kraje a jimi zřízené nebo založené organizace
 • obce, městysy, města, statutární města, městské obvody
 • dobrovolné svazky obcí
 • organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace
 • spolky a pobočné spolky a ústavy,
 • obecně prospěšné společnosti
 • církve, církevní organizace a církevní právnické osoby
 • nadace a nadační fondy

Zakladatelem a členem statutárních orgánů nestátních neziskových organizací nesmí být podnikatelský subjekt.

 

Jaká je výše podpory:

Podpora může pokrýt až 100 % způsobilých výdajů (pro nestátní neziskové organizace vč. DPH, pro ÚSC (kraje, města, obce) je DPH neuznatelným výdajem)

Dotace se pohybuje od minimálních 5 mil. Kč až do maximálních 80 mil. Kč na první podanou žádost.

 

Důležité upozornění:

Projekty se zaměří na podporu infrastruktury pouze níže uvedených služeb sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

 • Odlehčovací služby – pouze v pobytové formě
 • týdenní stacionáře
 • domovy pro osoby se zdravotním postižením a pro seniory
 • domovy se zvláštním režimem
 • chráněné bydlení

 

Jak vám můžeme pomoci:

Nabízíme kompletní servis od projektové přípravy po administraci žádostí o dotace. Ať už se chystáte zrealizovat jakýkoli projekt v oblasti sociálních služeb, jsme zde, abychom vám pomohli najít nejlepší řešení a maximalizovat vaše šance na úspěch. Naše konzultace jsou zcela ZDARMA. Neváhejte se na nás obrátit.

 

Kontaktujte nás:

tel: +420 731 623 492

email: info@optimalconsulting.cz