Přinášíme vám přehled dotačních programů pro firmy a podnikatele, které přispějí k rozvoji i vaší společnosti.

Přinášíme vám přehled dotačních programů pro firmy a podnikatele, které přispějí k rozvoji i vaší společnosti.

V dnešní době se firmy a podnikatelé neustále potýkají s výzvami, které jim klade rychle se měnící trh. Aby bylo možné udržet krok s konkurencí a zároveň přispět k udržitelnějšímu rozvoji, je často nezbytné investovat do modernizace, inovací a efektivnějšího využívání zdrojů. Právě zde vstupují na scénu dotační programy, nabízející finanční podporu těm, kdo jsou připraveni investovat do budoucnosti svého podnikání.

Na co lze získat dotace:

Nákup strojů: Investice do pomocníků, kteří zvýší produktivitu práce a sníží chybovost.

 • Hardware a software,
 • výrobní stroje, manipulátory, roboti a dopravníky.

 

Úspory energie: Opatření, která vedou k významným úsporám nákladů.

 • Zateplení budovy včetně střechy,
 • výměna oken,
 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla,
 • instalace rekuperační jednotky,
 • zavedení a modernizace systému měření,
 • osvětlení budov,
 • projektová dokumentace a energetické posudky.

 

Úspora vody: Investice, které jsou nejen ekologické, ale také ekonomicky úsporné.

 • Snížení spotřeby vody a její recyklace ve výrobním procesu,
 • instalace filtračních technologií,
 • pořízení technologií pro parní systémy, snižování ztrát vody a optimalizace technologie chlazení,
 • využití dešťové vody,
 • zřizování vodních ploch a revitalizace podnikových areálů.

 

Cirkulární ekonomika: Podpora projektů zaměřených na efektivní využití zdrojů, recyklaci a snížení produkce odpadu.

 • Nakup technologií na získávání, zpracování a využití druhotných surovin,
 • využití druhotných surovin jako náhrady primárních zdrojů,
 • zavádění materiálového ekodesignu výrobků,
 • využití stavebních odpadů.

 

Digitalizace, automatizace a robotizace: Cesta k efektivnějšímu podnikání.

 • Adobe, cloudové služby, účetní software,
 • pořízení manažerského (řídícího) informačního systému, služby odborníků (uvedení technologie do

provozu) a analýzy

 • zvýšení vnitropodnikové konektivity,
 • zvýšení kybernetické bezpečnosti,
 • pořízení logistických a skladových technologií.

 

Zdroje energie:

 • Instalace fotovoltaických systémů,
 • větrné elektrárny a solární systémy, malé vodní elektrárny.

 

Výzkum a vývoj: Finanční podpora výzkumných a vývojových aktivit je klíčová pro udržení inovačního potenciálu firmy.

 • Mzdy vč. odvodů, cestovné,
 • materiál a režie,
 • smluvní výzkum a podpůrné služby,
 • odpisy dlouhodobého ne/hmotného majetku.

 

Rekonstrukce budov:

 • Od projektové dokumentace,
 • přes stavební úpravy a terénní práce,
 • až po zlepšení infrastruktury kolem budov (komunikace, parkoviště, zpevněné plochy).

 

Naše služby:

Naše služby zahrnují komplexní poradenství a asistenci v průběhu celého dotačního procesu, od výběru vhodného programu, přes přípravu projektu a podání žádosti, až po uspořádání výběrového řízení na zhotovitele a zajištění správného administrování dotace tak, aby byla úspěšně schválena.

Díky naší dlouholeté praxi a vysoké úspěšnosti v získávání dotací můžeme našim klientům poskytnout cennou podporu na cestě k realizaci jejich projektů.

Investujte do budoucnosti své firmy s pomocí veřejných prostředků a učiňte důležitý krok k větší udržitelnosti, efektivitě a inovaci.

 

Kontaktujte nás a společně najdeme nejlepší cestu k financování vašeho záměru.

tel: +420 731 623 492

email: info@optimalconsulting.cz